Obchodné podmienky

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami kurzov a školení sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Oficína, s. r. o., so sídlom Vištuk 34, 900 85, IČO: 47 158 417, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 89176/B (ďalej ako „prevádzkovateľ“) a účastníkom kurzu organizovaného prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je právnická osoba založená podľa slovenského právneho poriadku, ktorá je zároveň vzdelávacou inštitúciou registrovanou na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

1.2 Prevádzkovateľ vykonáva činnosť akreditovaného vzdelávacieho zariadenia pre odbornú spôsobilosť Pánsky kaderník – holič a Holič. Okrem toho prevádzkovateľ vykonáva aj mimoškolskú vzdelávaciu činnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané prevádzkovateľom za účelom úpravy zmluvných vzťahov (t. j. vzájomných práv a povinností) prevádzkovateľa kurzov, školení a seminárov (ďalej spoločne ako „kurzy“ a samostatne ako „kurz“) a účastníkov kurzu (ďalej spoločne ako „účastníci“ a samostatne ako „účastník“). Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) sú záväzné pre prevádzkovateľa a aj pre účastníkov, vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“), zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, z obchodných zvyklostí a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

1.4 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky účastníka na kurz organizovaný prevádzkovateľom a tvoria po platnom a účinnom uzavretí zmluvy o organizovaní kurzu (ďalej ako „zmluva“) jej prílohu.

Definícia pojmov

Pre účely týchto VOP, zmluvy a Cenníka služieb majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam, ak nie je vyslovene uvedené inak:

Akadémiou je časť podniku prevádzkovateľa, ktorá poskytuje účastníkom: a) akreditované vzdelávacie programy na účely získania odbornej spôsobilosti Pánsky kaderník – holič a Holič a b) neakreditované vzdelávanie zamerané na získanie a prehlbovanie zručností a vedomostí v oblasti starostlivosti o vlasy, bradu a fúzy.

Účastníkom kurzu je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej prevádzkovateľ poskytuje služby, v súlade so zmluvou a týmito VOP. V prípade, že účastník je priamo osobou, ktorá sa osobne zúčastňuje výučby, považuje sa zároveň za účastníka vzdelávacieho programu, čiže výučby.

Službou je poskytovanie výučby akreditovaných a/alebo neakreditovaných vzdelávacích programov účastníkom výučby.

Prihláškaje návrh na uzatvorenie zmluvy. Vyplnenie prihlášky v elektronickej alebo tlačenej forme predstavuje platné prijatie návrhu zmluvy medzi prevádzkovateľom a účastníkom kurzu.

Zmluva je zmluva, na základe ktorej poskytuje prevádzkovateľ služby účastníkovi kurzu.

Výučba jje činnosť vykonávaná prevádzkovateľom prostredníctvom lektora pre účastníka kurzu, na základe ktorej sú sprostredkovávané nové vedomosti a zručnosti.

Cenník je cenník jednotlivých kurzov, ktorý je vydaný prevádzkovateľom a zverejnený na webovej stránke prevádzkovateľa www.barbierkyacademy.sk, na základe ktorého sa určí odmena prevádzkovateľa, pokiaľ nie je určenie odmeny uvedené v zmluve.

Lektor je osoba, ktorá osobne uskutočňuje výučbu, pričom ide o zamestnanca prevádzkovateľa alebo o jeho zmluvného partnera.

Hodinaznamená konkrétnu vyučovaciu hodinu v trvaní 45 minút, počas ktorej je poskytovaná výučba.

Rozvrh výučby znamená podrobnejší rozvrh výučby (najmä určenie dní a času výučby, a pod.).

Miesto výučby znamená miesto, kde prebieha výučba, a tým sú priestory prevádzkovateľa, ak nie je osobitne dohodnuté v zmluve a/alebo prevádzkovateľom určené inak.

2 Kurzy

2.1 Prevádzkovateľ zverejňuje informácie týkajúce sa kurzov na svojej internetovej stránke www.barbierkyacademy.sk (ďalej ako „internetová stránka prevádzkovateľa“).

2.2 Elektronické prihlášky na kurz, zverejnené na internetovej stránke prevádzkovateľa predstavujú návrh na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa.

2.3 Prevádzkovateľ telefonicky alebo emailom skontaktuje každého účastníka, ktorý vyplnil elektronickú prihlášku, a pošle mu bližšie informácie o kurze.

2.4 Doručenie vyplnenej elektronickej prihlášky alebo prihlášky v tlačenej podobe prevádzkovateľovi predstavuje platné prijatie návrhu zmluvy medzi prevádzkovateľom a účastníkom kurzu. Doručením vyplnenej prihlášky podľa predchádzajúcej vety dochádza k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb medzi prevádzkovateľom a účastníkom.

2.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu ešte pred jeho začatím. O tejto skutočnosti sa zaväzuje informovať účastníkov bez zbytočného odkladu (emailom alebo telefonicky).

2.6 Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kapacita kurzu je obsadená alebo z iných závažných dôvodov, o ktorých účastníka informuje. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom oznámenia účastníkovi (emailom alebo telefonicky). V prípade, že účastník už zaplatil cenu kurzu, prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť účastníkovi zaplatenú sumu bez zbytočného odkladu.

3 Cenník

3.1 Cenník kurzov je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa (www.barbierkyacademy.sk).

3.2 Uzatvorením zmluvy podľa bodu 2.4. vzniká účastníkovi povinnosť zaplatiť stanovenú cenu kurzu a zúčastňovať sa na danom kurze.

4 Platobné podmienky

4.1 Cenu kurzu je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na bankový účet prevádzkovateľa: IBAN: SK8111000000002926895185.

4.2 Cenu kurzu je potrebné uhradiť najneskôr
a) 10 (desať) kalendárnych dní pred otvorením kurzu v prípade akreditovaného kurzu, a b) 3 (tri) kalendárne dni pred otvorením neakreditovaného kurzu. 4.3 Ak účastník nastúpi na kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu v plnej výške bez ohľadu na to, či kurz absolvuje v plnom rozsahu alebo absolvuje len jeho časť. Doklad o úhrade za kurz je účastník povinný predložiť pri otvorení kurzu alebo lektorovi na prvej vyučovacej hodine alebo kedykoľvek na požiadanie prevádzkovateľa.

4.4 Po doručení vyplnenej prihlášky vystaví prevádzkovateľ zálohovú faktúru (predfaktúru), ktorá bude odoslaná na email zadaný v prihláške. Po uhradení ceny kurzu v celej výške vystaví prevádzkovateľ účastníkovi riadny daňový doklad (faktúru), ktorú prevádzkovateľ zašle účastníkovi elektronicky na email zadaný v prihláške, alebo mu bude odovzdaná pri registrácii na prvej hodine kurzu.

4.5 Podmienky vrátenia zaplatenej ceny kurzu sú nasledovné:
Ak účastník kurzu najneskôr v deň otvorenia kurzu oznámi prevádzkovateľovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy v plnej výške. Po realizovaní kurzu počas prvého dňa a/alebo v ďalších dňoch výučby, bez ohľadu na to, či sa účastník zúčastnil výučby alebo nie, nemá účastník nárok na vrátenie ceny za kurz, a to ani čiastočne. 4.6 Vymeškanie výučby zo strany účastníka kurzu nie je dôvodom na zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti poplatku.

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1 Prevádzkovateľ je povinný pravdivo a úplne informovať účastníka kurzu najmä o tematickom zameraní kurzu, obsahu vzdelávania, rozsahu a počte vyučovacích hodín, mieste a termínoch kurzu, cene kurzu a ďalej je povinný uviesť, či predmetom kurzu je akreditované alebo neakreditované vzdelávanie.

5.2 Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť služby riadne a včas, a okrem toho je povinný zabezpečiť najmä vhodné materiálno-technické zabezpečenie kurzu, dostatok odborne spôsobilých lektorov kurzu a vykonať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie nerušeného priebehu kurzu.

5.3 Účastník je povinný uhradiť cenu kurzu riadne a včas.

5.4 Účastník má, pre účely internej evidencie prevádzkovateľa, povinnosť potvrdiť svoju prítomnosť na kurze podpisom na prezenčnej listine kurzu.

5.5 Účastníkovi vzniká právo na účasť vo vybranom kurze až po pripísaní sumy ceny kurzu v celej výške na účet prevádzkovateľa.

5.6 Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami výučby tak, ako ich určí prevádzkovateľ.

5.7 Účastník berie na vedomie a súhlasí, že dohodnutý termín kurzu nie je možné meniť, ak inak neurčí prevádzkovateľ.

5.8 Podmienky neuvedené v charakteristike kurzu a vo VOP nie sú zo strany prevádzkovateľa garantované.

5.9 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci miesta konania, času výučby a lektorov.

5.10 V prípade akejkoľvek absencie účastníka na kurze nebudú zameškané hodiny účastníkovi preplatené.

5.11 V prípade neskoršieho nástupu účastníka na kurz prevádzkovateľ nie je povinný pre neho individuálne opakovať už prebrané učivo.

5.12 Účastník kurzu bude pripustený k záverečnej skúške po absolvovaní teoretickej výučby prezenčnou formou a praktickej výučby prezenčnou formou. Maximálne povolená absencia je 20% z celkového časového rozsahu kurzu. O pripustení na záverečné skúšky rozhoduje prevádzkovateľ.

5.13 Účastník kurzu je povinný dodržiavať dôvernosť a mlčanlivosť, a to aj po ukončení kurzu. Povinný je tiež dodržiavať pracovný, organizačný, resp. prevádzkový poriadok, pravidlá hygieny a BOZP v zariadeniach, v ktorých prebieha kurz. Účastník je ďalej povinný plniť stanovené úlohy, rešpektovať druh alebo spôsob získavania odborných skúseností počas vykonávania praxe, vykonávať prax pod vedením a podľa pokynov lektora.

5.14 Účastník plne zodpovedá za všetky škody spôsobené prevádzkovateľovi, ako aj jeho zmluvným partnerom a organizáciám v súvislosti s účasťou na kurze a je podľa príslušného zákona povinný ich nahradiť. Ak dôjde k spôsobeniu škody, je prevádzkovateľ oprávnený uplatňovať si voči účastníkovi kurzu náhradu škody. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.

5.15 Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledne dodržiavať režim výučby, aby nespôsoboval svojím konaním rušenie výučby alebo nespôsoboval prekážky vo výučbe. V priestoroch určených na výučbu je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky. V prípade zistenia vyššie uvedených skutočností má prevádzkovateľ kurzu právo v daný deň nevpustiť účastníka na výučbu, resp. vylúčiť účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie už zaplatenej ceny kurzu alebo jej časti.

5.16 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za straty a škody na majetku alebo zdraví účastníka kurzu vzniknuté počas kurzu. Je zodpovednosťou účastníka kurzu dohliadať na svoj osobný majetok a nenechať ho bez dozoru a počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám.

5.17 Účastník kurzu vyhlasuje, že je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa kompletnej výučby kurzu, jeho teoretickej a praktickej časti. V prípade akýchkoľvek prekážok, napr. zdravotných či osobných problémov je povinný o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa kurzu, ktorý má právo rozhodnúť o jeho zaradení, prípadne o jeho vylúčení z kurzu.

6 Doklad o absolvovaní kurzu

6.1 V prípade, ak je predmetom kurzu akreditované vzdelávanie, účastník má po absolvovaní kurzu v požadovanom rozsahu a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky právo na vydanie príslušného dokladu o absolvovaní kurzu. Prevádzkovateľ je povinný vydať doklad bezodkladne po absolvovaní kurzu a úspešnom zložení záverečnej skúšky, najneskôr však do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa zloženia záverečnej skúšky.

6.2 Pri kurzoch, ktoré nie sú akreditovaným vzdelávaním, nemá prevádzkovateľ povinnosť vydávať doklad o absolvovaní kurzu.

7 Ochrana osobných údajov

7.1 V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), účastník kurzu vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, dosiahnuté vzdelanie, emailový a telefonický kontakt (emailovú adresu a telefónne číslo), a to na účely:
a) plnenia zmluvy podľa týchto VOP,
b) priameho marketingu prevádzkovateľa zameraného na ďalšie kurzy, školenia a iné vzdelávacie aktivity organizované prevádzkovateľom.

7.2 Účastník akceptovaním týchto VOP vyhlasuje a potvrdzuje, že bol poučený o tom, že svoje osobné údaje poskytol prevádzkovateľovi dobrovoľne, a tento konkrétny a jednoznačný súhlas je prejavom jeho slobodnej a vážnej vôle.

7.3 Pred udelením súhlasu účastníka so spracovaním jeho osobných údajov, mu prevádzkovateľ poskytol všetky nasledovné informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Oficína, s. r. o., so sídlom Vištuk 34, 900 85,
IČO: 47 158 417, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 89176/B
Emailová adresa: academy@barbierky.sk
Telefón: 0907 745 065

Účel spracúvania osobných údajov:
- plnenie zmluvy podľa týchto VOP,
- priamy marketing prevádzkovateľa zameraného na ďalšie kurzy, školenia a iné vzdelávacie aktivity organizované prevádzkovateľom. 7.4 Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje ani nesprístupňuje osobné údaje účastníkov iným príjemcom.

7.5 Prevádzkovateľ potvrdzuje, že sa nebude uskutočňovať cezhraničný prenos osobných údajov účastníkov mimo Európskej únie. Osobné údaje účastníkov nebudú spracúvané v rámci automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

7.6 Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu 2 (dvoch) rokov, ak ho účastník neodvolá pred uplynutím tejto doby.

7.7 Účastník ako dotknutá osoba má nasledovné práva:
a) právo účastníka na prístup k údajom – účastník má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie informácie, ktoré vyplývajú z Článku 15 Nariadenia;
b) právo na opravu osobných údajov – účastník má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má účastník právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia;
c) právo na vymazanie (tzv. právo byť zabudnutý“) – účastník má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý dôvodov uvedených v Článku 17 Nariadenia (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, účastník odvolal súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a pod.);
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – účastník má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov v súlade s Článkom 18 Nariadenia;
e) právo na presnosť údajov – účastník má právo na presnosť údajov v súlade s Článkom 20 Nariadenia;
f) právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) – účastník má právo namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov v súlade s Článkom 21 Nariadenia a proti profilovaniu, ak sa vykonáva, v súlade s Článkom 22 Nariadenia;
g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu – účastník má právo v odôvodnených prípadoch podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
h) právo odvolať súhlas so spracúvaním – účastník je oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom účastníkom pred jeho odvolaním. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže účastník uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
- emailovou správou zaslanou na adresu academy@barbierky.sk,
- telefonicky na čísle: 0907 745 065, alebo
- zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: Oficína, s. r. o., Vištuk 34, 900 85 Vištuk

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami zmluvy, ustanoveniami týchto VOP, ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov, a to v uvedenom poradí. V prípade, že by sa na základe návrhu alebo pripomienok druhej zmluvnej strany mali stať súčasťou zmluvného vzťahu obchodné alebo iné podmienky účastníka alebo tretej osoby/objednávateľa kurzu, tieto sa stanú súčasťou vzájomných vzťahov len v prípade, ak to bude osobitne dohodnuté a zároveň len v tom rozsahu, ktorý neodporuje týmto VOP.

8.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek spory pri interpretácií alebo realizácii zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že účastník kurzu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči prevádzkovateľovi na tretie osoby.

8.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2018, a sú považované za obchodné podmienky v zmysle § 273 Obchodného zákonníka.

8.5 Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť alebo nahradiť tieto VOP novým znením (ďalej ako „zmena VOP“), pričom každú zmenu VOP oznámi účastníkovi kurzu:

a) osobne, poštou alebo formou emailovej správy, a to na emailovú adresu uvedenú v prihláške, alebo
b) zverejnením zmeny VOP prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa spolu s uvedením dňa účinnosti zmeny VOP.
O konkrétnej forme oznámenia o zmene VOP (medzi spôsobmi uvedenými pod písm. a) a písm. b) tohto bodu) je oprávnený rozhodnúť výlučne prevádzkovateľ. Účastník kurzu je oprávnený v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od účinnosti zmeny VOP písomne vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou VOP; v takomto prípade sa na vzájomné vzťahy budú vzťahovať VOP platné a účinné pred zmenou VOP. V opačnom prípade platí, že účastník kurzu so zmenou VOP súhlasí.